امروز:

11 آذر 1402 5:42 ب.ظ

اولین کنفرانس ملی فناوری ها و دستاوردهای نوین در علوم مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و مهندسی پزشکی

سمت

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

ریاست کنفرانس

دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

استاد مدعو دانشگاه های مازندران

مدیر تشکل اقتصاد دیجیتال و استارتآپ ها

موسس و مدیر استارتآپ ایتوک

کارآفرین و مشاور سازمانی

دبیر کمیته علمی و داوری

دکتر عصمت مسعودی

ریاست محترم موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ابرار تهران

دبیر کمیته اجرایی

و

ریاست شورای سیاستگذاری

مهندس علیرضا محمودی فرد

استاد مدعو دانشگاه های تهران

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

دکتر مریم صداقتی

 

مدیر گروه مهندسی برق

دکتر محسن رضایتی

 

     مدیر گروه مهندسی پزشکی                               دکتر فهیمه السادات ذاکری